Privacy- en cookie-beleid

Stichting Natuur en Milieu is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Stichting Natuur en Milieu persoonsgegevens verwerkt van (oud) donateurs, (oud) klanten en gebruikers van onze website en andere digitale diensten zoals Apps.

Verwerkingsverantwoordelijke

Uiteraard worden persoonsgegevens van (oud) donateurs, (oud) klanten en gebruikers,  met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houd Stichting Natuur en Milieu  zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, Algemene verordening gegevensbescherming. De Verwerkingsverantwoordelijk is Stichting Natuur en Milieu gevestigd Arthur van Schendelstraat 600, 3511 MJ Utrecht.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Er zijn verschillende doeleinden en grondslagen waarvoor Stichting Natuur en Milieu persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Stichting Natuur en Milieu verkrijgt persoonsgegevens rechtstreeks van de betrokkenen of via derden. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt  Stichting Natuur en Milieu persoonsgegevens:

Grondslag uitvoering of voorbereiding overeenkomst

  • Voor de werving, uitvoering en voorbereiding van donatieovereenkomst (waaronder giften) en/of anderen overeenkomst(en). In het kader van het uitvoeren van een overeenkomst kan Stichting Natuur en Milieu, uw persoonsgegevens aan een derde, die betrokken is bij de uitvoering of precontractuele fase op uw verzoek, van de overeenkomst verstrekken.
  • Wanneer u producten en/of diensten van Stichting Natuur en Milieu afneemt. Dit kan via onze (web)winkel, het contactcenter, maar ook Stichting Natuur en Milieu apps;
  • Voor de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
  • Financiële afwikkeling en betaling van bestelde goederen of diensten, klantenservice en accountantscontrole, Grondslag gerechtvaardigd belang, in het kader van relatie beheer, werving en het aanbieden van diensten
  • Wanneer u contact heeft met Stichting Natuur en Milieu. Dit contact kan telefonisch zijn (waarbij gesprekken kunnen worden gemonitord voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden), maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert en (panel)onderzoeken, gebruik maakt van onze (mobiele) websites inclusief apps, uw aanmelding voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
  • Om klanten/bezoekers van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks hetzij via social media of andere websites van Stichting Natuur en Milieu, waarbij er rekening wordt getracht te houden met voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten en interesses.

Soms vraagt de Stichting Natuur en Milieu uw toestemming om persoonsgegevens te verwerken. Toestemming kunt u te allen tijde intrekken, dit heeft echter geen terugwerkende kracht.

Wanneer Stichting Natuur en Milieu verzoekt aan betrokkenen om bepaalde informatie te verstrekken en hier wordt geen gevolg aangegeven door betrokkenen, dan kan dat leiden tot een verkeerde uitvoering van een overeenkomst.

Wanneer u in het geheel geen informatie wenst te ontvangen van producten, diensten of samenwerkingsverbanden, dan kunt u bezwaar hier tegen maken. Neemt u hiervoor contact op met Stichting Natuur en Milieu:

Stichting Natuur & Milieu
t.a.v. Hoofd Bedrijfsvoering
Postbus 1578
3500 BN Utrecht
donateurs@natuurenmilieu.nl

E-mail

Uw e-mailadres wordt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten alleen gebruikt door Stichting Natuur en Milieu indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen Stichting Natuur en Milieu, onder vermelding van WBP, donateurs@natuurenmilieu.nl

Alleen wanneer u toestemming geeft dat een andere adverteerder u per e-mail mag benaderen dan wordt het e-mailadres aan die adverteerder beschikbaar gesteld om u te benaderen.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Natuur & Milieu kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Natuur & Milieu verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen

Natuur & Milieu bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Avg.

De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens. Wanneer gegevens onjuist zijn, dan kunt u deze laten corrigeren. Ook heeft u recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u de gegevens die Stichting Natuur en Milieu verwerkt aan een andere partij kunt laten overdragen. Wilt u uw gegevens bij Stichting Natuur en Milieu laten verwijderen? Dat is mogelijk vanaf het moment dat u geen (financiële) verplichtingen meer heeft bij Stichting Natuur en Milieu en er geen wettelijke bewaarverplichting geldt. Stuur uw verzoek naar:

Stichting Natuur & Milieu
t.a.v. Hoofd Bedrijfsvoering
Postbus 1578
3500 BN Utrecht
donateurs@natuurenmilieu.nl

Ook heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Beveiliging

Om persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Natuur & Milieu passende beveiligingstechnologie en procedures toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte.
Natuur & Milieu neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Social Media

Stichting Natuur en Milieu gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met  klanten, en gebruikers over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Stichting Natuur en Milieu volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter, Linkedin en blogs. Hierbij spant Stichting Natuur en Milieu zich in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen  te beantwoorden. Stichting Natuur en Milieu behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Stichting Natuur en Milieu (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy statement worden verwerkt. Stichting Natuur en Milieu is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Stichting Natuur en Milieu via info@natuurenmilieu.nl.

App’s

Stichting Natuur en Milieu biedt een deel van haar dienstverlening aan via Apps. Via Apps kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Dit verzamelen en verwerken van persoonsgegevens valt onder dit privacy statement. Echter wil Stichting Natuur en Milieu uitleggen waarom zij voor bepaalde Apps toegang wil tot bepaalde gegevens of voor een juiste werking van de Apps wil weten welk besturingssysteem wordt gebruikt. Bij installatie van de App vraagt Stichting Natuur en Milieu toestemming voor toegang tot een aantal gegevens die voor de werking van de App noodzakelijk zijn.

Stichting Natuur en Milieu slaat niets op van uw contacten, apps of telefoonnummers, en slaat niet relevante informatie voor de werking over.

Tot slot: De melding met betrekking tot de applicaties is voor het onderdeel “Meer Stichting Natuur en Milieu apps”: wanneer u hiervoor toestemming geeft zal Stichting Natuur en Milieu u alleen Stichting Natuur en Milieu-Apps voorstellen om te installeren, die u nog niet heeft.

Gebruik van cookies

Stichting Natuur en Milieu maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat.

In het cookie statement leest u alles over het gebruik van cookies door Stichting Natuur en Milieu.

Stichting Natuur en Milieu en andere websites
Op de site van Stichting Natuur en Milieu treft u een aantal links aan naar andere websites. Stichting Natuur en Milieu kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:

Stichting Natuur & Milieu
t.a.v. Hoofd Bedrijfsvoering
Postbus 1578
3500 BN Utrecht
donateurs@natuurenmilieu.nl

Wijzigingen

Stichting Natuur en Milieu behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Stichting Natuur en Milieu een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Stichting Natuur en Milieu uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op de website, of in nieuwsbrieven.

Utrecht, 24 mei 2018